Эрхэм зорилго

Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт

  • Гамшгийн эрсдлийн удирдлагын тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлэх
  • Удирдлагын манлайлал хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах

Нийслэлийн Онцгой байдлын газраас 2018 онд дэвшүүлсэн зорилт

  • Гамшгаас хамгаалах төлөвлөлт, сургалтыг боловсронгуй болгож, алба хаагчдын эрүүл мэнд, нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлж, сахилга хариуцлагыг дээшлүүлэх

Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс

2018 онд дэвшүүлсэн зорилт

  • Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, алба хаагчдын ажлын байрны ажлын байрны нөхцлийг сайжруулах, сахилга хариуцлага, цэрэгжилч жагсаалч байдлыг дээшлүүлэх

Pin It on Pinterest