Эрхэм зорилго

Онцгой байдлын ерөнхий газраас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт

  • Цэргийн албыг хэвшүүлж, алба хаагчдын мэргэжлийн ур чадвар, нийгмийн баталгааг дээшлүүлэх
  • Гамшгаас хамгаалах бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангуулах

нийслэлийн Онцгой байдлын газраас 2019 онд дэвшүүлсэн зорилт

    • Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийн эрсдлийн удирдлага зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгож, цэргийн албыг төлөвшүүлэн бие бүрэлдэхүүний нийгмийн асуудалд дэмжлэг үзүүлэх

Сонгинохайрхан дүүргийн Онцгой байдлын хэлтсээс

2019 онд дэвшүүлсэн зорилт

    • Бие бүрэлдэхүүний сургалтын чанар, үр нөлөөг сайжруулж, албан хаагчдын мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, цэрэгжилч, жагсаалч байдлыг дээшлүүлэх

Pin It on Pinterest